Regulamin


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.trend-home.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.trend-home.plWłaścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego jest: Trend Home Józef Załęski z siedzibą Demlin 38F, 83-209 Godziszewo,  poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.trend-home.pl prowadzony jest przez Trend Home Józef Załęski.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim, określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu oraz zasady zawierania Umowy na odległość, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Umowy na Portalu zawierane są w języku polskim.

3. Treść Regulaminu stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski .

5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od Wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez Wad.  Produkty oferowane  przez Sprzedawcę są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Wszelkie znaki towarowe i inne oznaczenia stosowane do prezentacji Produktów lub usług oferowanych przez Portal użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych , niezbędnych do identyfikacji Produktu lub usługi.

7. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 / dwadzieścia cztery /  godziny na dobę 7 / siedem /  dni w tygodniu poprzez formularz zawarty na stronie internetowej https://trend-home.pl

8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi na świadczenie usług telekomunikacyjnych ;  za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera od Klienta dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

8. Administrator przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem / Klientem : na adres poczty internetowej podanej przez Użytkownika / Klienta

Użytkownik / Klient może kontaktować się z Administratorem w następujący sposób :

Telefonicznie +48 691 848 123

mailowo sales@trend-home.pl

listownie na adres Trend Home Józef Załęski, Demlin 38F, 83-209 Godziszewo

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy : ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) , ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827),

10. Sklep trend-home.pl  dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

11. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi uprawnionych podmiotów.

12. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji , których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

 

II DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;

2. ADMINISTRATORTrend Home Józef Załęski z siedzibą 83-209 Godziszewo, Demlin 38F  poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.

3. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane w Regulaminie przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

4. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta;

5. DZIEŃ ROBOCZY -  poszczególny dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

6. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej Formy dostawy;

7. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep ,

8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie;

9. INFORMACJA – informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;

10. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta , ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji,

11. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania Zamówień na odległość;

12. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ,, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu;  

13. KLIENT NIE BĘDĄCY KONSUMENTEM – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , podmiot nieposiadający osobowości prawnej niezależnie od tego czy prowadzi czy też nie prowadzi działalności gospodarczej , podmiot posiadający osobowość prawną , niezależnie od tego czy prowadzi,  czy też nie prowadzi działalności gospodarczej,

14. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę,

15. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

16. KONTO UŻYTKOWNIKA – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem Klienta , służący zawieraniu Umów sprzedaży;

17. KOSZYK – funkcja Sklepu umożliwiająca zapamiętywanie w systemie teleinformatycznym wybranych przez Klienta Produktów stanowiących przedmiot Umowy sprzedaży;

18. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;

19. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży w posiadanie;

20. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców przez Usługodawcę informacji handlowych własnych Produktów;

21. PORTAL - portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.trend-home.pl na którym jest prowadzony również Sklep internetowy.

22. PRODUKT – rzecz ruchoma prezentowana i sprzedawana za pośrednictwem Sklepu;

23. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta Produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy sprzedaży lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy sprzedaży wlicza się świadczenie Dostawy Produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy Produktu;

24. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie; czynność ta dokonywana jest z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego,

25. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem www.trend-home.pl

26. SPRZEDAWCA – Trend Home Józef Załęski z siedzibą 83-209 Godziszewo, Demlin 38F  poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.

27. STRONA – Klient lub Sprzedawca; Strony - Klient oraz Sprzedawca łącznie;

28. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;

29. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

30. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;  

31. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

32. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o Świadczenie usług elektronicznych z Usługodawcą;

33. USŁUGODAWCA  – Trend Home Józef Załęski z siedzibą 83-209 Godziszewo, Demlin 38F  poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.

34. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;

35. WADA FIZYCZNA -   niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz  1/  nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,   2/ nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,  3/ nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia 4/  została wydana kupującemu w stanie niezupełnym ,

36. WADA PRAWNA  -   polega na tym, że kupiony przez konsumenta towar : 1/  jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży; 2/  jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu; 3/ cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

37. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;

38. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży;

 

III.  ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Korzystanie z treści zawartych w Portalu nie wymaga rejestracji . Rejestracja w Portalu jest niezbędna z uwagi na możliwość korzystania z usług Sklepu.

2. Korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. Zaleca się użytkownikowi stosowanie właściwych środków ochrony technicznych.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:

a/ założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,

b/ umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia,

c/ Newsletter,

d/ formularz kontaktowy,

Zamówienia na zakup towarów mogą być składane z rejestracją jak i bez rejestracji.

3.      Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

4.     Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie oraz usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony w momencie złożenia stosownego zamówienia albo rejestracji na stronie Portalu.

5.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

6.   Zalecane wymagania techniczne współpracy z Systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

7.     Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8.      Tryb postępowania reklamacyjnego :

8.1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana  w innym punkcie  Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

a/   pisemnie listem poleconym na adres: Trend Home Józef Załęski 83-209 Godziszewo, Demlin 38F

b/   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@trend-home.pl

8.2.       Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3.     Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

9. Ustala się następujące warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych :

a/ Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@trend-home.pl, bądź listem poleconym, w takim wypadku Usługodawca wyśle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wzór formularza odstąpienia od Umowy Usługi elektronicznej zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

b/ Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania dokonywania naruszeń lub usunięcia naruszeń , z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 14 /czternastu / dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

c/ Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

d/ niezależnie od okoliczności opisanych w pkt a – c powyżej, Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie za porozumieniem stron.

10. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług Portal korzysta z plików (cookies); są one plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zasady ich wykorzystania reguluje polityka cookies , dostępna na stronach internetowych Sklepu.

IV.  REJESTRACJA.

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu realizacji  procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a/  imię,

b/  nazwisko,

c/  adres (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy),

d/  numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny),

e/  adres poczty e-mail,

4. Użytkownik może podać inny adres dla dostawy.

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji lub po Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. Użytkownik powinien zachować staranność przy wypełnianiu formularza Rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację Zamówienia.

 

V.  ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW .

1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

2. Ogłoszenia , cenniki , reklamy i inne podane informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3. Rejestracja i założenie Konta możliwe jest tylko dla zarejestrowanego Klienta. W celu złożenia zamówienia na produkt , Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu i za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu , wysyłając prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia. W trakcie składania

4. Zamówienia należy wskazać następujące dane wymagane do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu : imię i nazwisko , adres z podaniem ulicy numery domu i mieszkania , miejscowości , kodu pocztowego ) , numeru telefonu kontaktowego , adres poczty elektronicznej , danych dotyczących kupowanych Produktów, sposobu płatności , sposobu dostawy , danych do wysyłki. Do momentu potwierdzenia danych Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. Dokonując rejestracji należy kierować się stosownymi informacjami .

5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka przed wysłaniem zamówienia. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia przed wysłaniem zamówienia.

6. Cena Produktu podana na stronie internetowej podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto zawierającą podatek VAT . Niezależnie od ceny produktu Klient ponosi koszty dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej. Cena Produktu w chwili zamówienia jest ceną wiążącą i nie może ulec zmianie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

7. Złożenie zamówienie przez Klienta polega na  dodaniu  do Koszyka wybranych Produktów oraz wybraniu  sposobu  płatności i sposobu dostawy. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży.

8. Klient jest uprawniony określić formy rachunku ( paragon lub faktura VAT).

9. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, System informatyczny Sklepu przedstawia dane, w tym dane adresowe Klienta, nabywającego Produkt, jak również cenę Zamówienia i formę jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać przycisk „ POTWIERDŹ ZAKUP” . Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu.

9. Za chwilę zawarcia Umowy sprzedaży uznaje się wysłane na adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia.

10. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia (tj. kompletowania i przygotowania Produktu do wysyłki) niezwłocznie tj. zazwyczaj w ciągu czterech dni roboczych, liczonego  od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego bądź od przesłania potwierdzenia dokonania płatności, w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako Formy płatności lub od momentu przyjęcia Zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta Formy Płatności za pobraniem. 

11. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

12. Sprzedawca, działając zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie jest uprawniony do realizacji Zamówienia w przypadku gdy Produkt został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji właściwych władz.

12.Niezależnie od powyższego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych już zamówień.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. W wypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Sprzedawca w terminie dwóch dni od daty założenia zamówienia może odmówić realizacji Zamówienia albo poprosić Klienta o prawidłowe wypełnienie zamówienia.

 

VI.  SPOSÓB PŁATNOŚCI.

 

1. Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności, tj.:

  • przelew na konto bankowe:

16 1050 1764 1000 0092 5592 2321 Bank: ING Bank Śląski SA wraz z określeniem tytułu wpłaty (numer zamówienia) i nazwiska Klienta

  • płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU,

  • płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dzięki PayPro SA. 

  • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • płatność za pośrednictwem PayLane;  Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. 
  • zapłata kartą płatniczą visa, mastercard. karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu towaru

  • za pobraniem tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej GLS bądź DPD (za zamówienie do kwoty 5000 zł),

     

2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

 

VII.  REALIZACJA DOSTAWY.

1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

firmy kurierskiej GLS czas dostawy maksymalnie- 5 / pięć / dni roboczych,

firmy kurierskiej DPD czas dostawy maksymalnie- 5 / pięć / dni roboczych,

2. Wybór dostawy jest dokonywany przez Klienta.

3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 5 / pięć / dni roboczych, liczonych od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika , który został podany wyżej w ust. 1 . Sprzedawca dołoży starań , aby powyższe terminy były krótsze.

4. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie następnego dnia roboczego od daty złożenia przez Klienta zamówienia , zawiadomi o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.  Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony zgodnie przez strony sposób.

7. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

8. Wysyłka Produktu odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość i bezpieczeństwo stosowania zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa polskiego.

9. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w zakładce - koszty dostawy . Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

10. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

11. Uprasza się i zaleca się, aby Klient w miarę swoich możliwości dokonał sprawdzenia stanu przesyłki i produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.)

spisał odpowiedni protokół w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki bądź Produktu powstałego w trakcie transportu.

12. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: + 48 691 848 123 lub na adres : reklamacje@trend-home.pl

 

VIII. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556/1  i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta , jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).

2. Definicja Wady Fizycznej i Wady Prawnej  jest zawarta w  Rozdziale II pkt 35 i 36  Regulaminu. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne kodeksu cywilnego.

3. 1. Klient , jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może:

a/ złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b/ złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;  Klient nie może jednak odstąpić od Umowy jeżeli Wada jest nieistotna,

c/ żądać wymiany produktu na wolny od Wad;

d/ żądać usunięcia Wady,  

3.2. Sprzedawca, w przypadku żądania Klienta określonego w pkt.  a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia Wady.

4. Klient składa reklamacje z tytułu rękojmi Produktu – według własnego wyboru – na adres poczty elektronicznej adres e-mail ............................................. bądź listem poleconym na adres ............................................. Reklamacja powinna zawierać : a/ informacje o przyczynach reklamacji , b/ informacje pozwalającej zidentyfikować Klienta i reklamowany Produkt tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, , imię i nazwisko Klienta , dane adresowe Klienta adres poczty elektronicznej Klienta oraz dane dotyczące adresu dostawy.

5.     Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie

uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres wskazany przez Klienta . Zachowanie terminu 14 (czternastu) dni liczone jest od dnia złożenia reklamacji do dnia w którym Klient mógł zapoznać się z odpowiedzią Sprzedawcy.

6.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt wraz z dowodem zakupu wadliwą na Adres Reklamacyjny . Sugeruje się korzystanie z usług Dostawcy który uprzednio dostarczył Produkt , względnie zaleca się skorzystanie z usług operatora Poczta Polska.

7. Powyższe postanowienia stosuje się także do reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług internetowych.

 

IX.   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.    Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń .  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2017 poz. 1356 ).

2.2.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1063 ), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.3.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

3.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

X .  ODSTĄPIENIE OD UMOWY –  ZWROTY ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH / PRODUKTÓW I ZAPŁATY /

1.        Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 / czternaście / dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a/         pisemnie na adres : Trend Home Józef Załęski, Demlin 38F, 83-209 Godziszewo

b/         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@trend-home.pl

W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną , Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości mailowej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.     Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta,

3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To co sobie strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: Demlin 38F, 83-209 G. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech , właściwości i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.1.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

8.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

8.5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w wypadku odstąpienia od umowy na świadczenie usług internetowych.

 

XI.    POSTANOWIENIA  REGULAMINU  DOTYCZĄCE   PRZEDSIĘBIORCÓW.

1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących Przedsiębiorcami.

2.      W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcy sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.      W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.   W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Wysyłka o masie całkowitej powyżej 20 / dwudziestu / kilogramów podlega indywidualnej wycenie.

 

XII.  ZMIANA TREŚCI REGULAMINU.

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: a/ zmiany przepisów prawa, b/ zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu , jednakże po spełnieniu poniższych wymogów.

2. Na czterdzieści pięć dni przed planowaną zmianą postanowień regulaminu Usługodawca obok postanowień aktualnego Regulaminu zamieści informacje o zamiarze dokonania zmiany danego zapisu regulaminu w zestawieniu z brzmieniem aktualnym danego zapisu regulaminu, który ma ulec zmianie.

3. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy posiadający konto na portalu otrzymają informacje podane w ust. 2 pocztą elektroniczną wysłaną na czterdzieści pięć dni przed planowaną datą zmiany regulaminu.

4. Osoby o których mowa w ust. 3 mogą w ciągu 30 / trzydziestu / dni tj. w terminie na / 15 / piętnaście dni przed planowaną zmianą postanowień regulaminu wypowiedzieć korzystanie ze sklepu.

5.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 / trzydziestu / dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

XIII. NEWSLETTER.

1. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.

2. Informuje się ponadto Klientów , że treści publikowane w Newsletterze chronione są prawami autorskimi przysługującymi wydawcy Newslettera albo jego licencjodawcom ; a zatem zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ich treści w celu dalszej publikacji lub rozpowszechniania.

 

XIV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne,

 

XV . DOSTĘP DO REGULAMINU.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Klient otrzyma na swój adres mailowy potwierdzenie zawarcia umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej / załącznik nr 1 / do regulaminu oraz wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży / załącznik nr 2/.

 

 

XVI . DANE OSOBOWE PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PORTALU.

1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. W celu realizacji usług opisanych w niniejszym regulaminie Sprzedawca będzie zbierać informacje i dane podane przez Użytkowników oraz Klientów dobrowolnie, przy zawieraniu umów na te usługi.

3. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, czy też w celach bezpieczeństwa.

4. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych czy archiwizacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

5. Sprzedawca w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz  informacji i danych mu przekazanych stosuje wymagane prawem  środki techniczne, w tym o charakterze fizycznych, programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Zasady polityki prywatności zostały zamieszczone w odrębnym regulaminie.

6. Każdy Użytkownik i Klient Sklepu internetowego powierzający dane ma prawo do dostępu do nich, ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma również prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem ich usunięcia.

7. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności w tym zakresie.

8.Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu internetowego.

9. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

1/ Firmie DPD Polska Sp. z o.o. oraz GLS Poland, będącej podmiotem spedycyjnym. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia ( dostawy ) , a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

2/ Firmie PAYU S A, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań , realizującej płatności,

3/ Firmie IAI Shop świadczącej usługi hostingowe,

 

4/ PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, realizującej płatności

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia ( dostawy ) , a w szczególności: imię, nazwisko, adres;

 

XVII . OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2018

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJZałącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

...........................................

...........................................

Adres SprzedawcyNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

.................................................................................................................................Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________________________________________________

Adres e-mail_________________________________________________________________Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________Data: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻYZałącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAZY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

...........................................

...........................................

Adres Sprzedawcy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: __________________________________________________________________________________

(rodzaj Produktu, liczba)Data odbioru Produktów: ______________________________________________________________Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________Podpis konsumenta(-ów): _____________________________________________________________

Data: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel