Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
TREND HOME
https://trend-home.pl/


I. Oznaczenie Sprzedawcy :

Trend Home Sp. z o.o.
Tczewska 45,
83-250 Skarszewy
NIP: 5922276285
REGON: 382670374
Tel: +48 608 122 317
e-mail : sales@trend-home.pl

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Adres reklamacyjny oraz adres do odstąpienia od umowy– adres lub adresy wskazane w Regulaminie przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
b) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) Dokument sprzedaży – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta;
d) Forma dostawy – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej Formy dostawy;
e) Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrany przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep.
f) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
g) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
h) Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
i) Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) Konto – przydzielona danemu Usługobiorcy część Sklepu Internetowego, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego ;
k) Miejsce wydania rzeczy - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt;
l) Moment wydania rzeczy - moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży w posiadanie;
m) Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców przez Usługodawcę informacji handlowych własnych Produktów;
n) Regulamin – niniejszy dokument;
o) Sprzedawca i Usługodawca - Trend Home Józef Załęski z siedzibą 83-209 Godziszewo, Demlin 38F poczta Godziszewo gm. Skarszewy , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5921180962, REGON 190715272.
p) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
q) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
r) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
s) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
t) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;
u) Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
v) Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
- nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
- nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
- w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
- nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
w) Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
x) Zamówienie - złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży;

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://trend-home.pl/ .
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://trend-home.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi, o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
4. Usługodawca/Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Usługobiorca/Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych , jak również ich niezwłocznego aktualizowania;
b) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów/Usługobiorców ;
c) korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu ;
7. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców :
a) Konto Użytkownika ;
b) Newsletter;
c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
- kliknięciu pola „Zarejestruj”.
4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta.
6. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
9. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
10. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

V. Zamówienia/Umowa Sprzedaży

1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
2. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne podane informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
3. W celu złożenia zamówienia na towar, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu i za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Towaru , wysyłając prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia.
4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane wymagane do złożenia Zamówienia i dostawy Produktu : imię i nazwisko , adres z podaniem ulicy numery domu i mieszkania , miejscowości , kodu pocztowego ), numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, danych dotyczących kupowanych Produktów, sposobu płatności , sposobu dostawy , danych do wysyłki. Do momentu potwierdzenia danych Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. Dokonując rejestracji należy kierować się stosownymi informacjami .
5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka przed wysłaniem zamówienia. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia przed wysłaniem zamówienia.
6. Cena Towaru na stronie internetowej podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto zawierającą podatek VAT . Niezależnie od ceny produktu Klient ponosi koszty dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej. Cena Towaru w chwili zamówienia jest ceną wiążącą i nie może ulec zmianie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
7. Złożenie zamówienie przez Klienta polega na dodaniu do Koszyka wybranych Produktów oraz wybraniu sposobu płatności i sposobu dostawy. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży.
8. Klient jest uprawniony określić formę rachunku ( paragon lub faktura VAT).
9. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
10. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
11. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia (tj. kompletowania i przygotowania Produktu do wysyłki) niezwłocznie tj. zazwyczaj w ciągu czterech dni roboczych, liczonego od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego bądź od przesłania potwierdzenia dokonania płatności, w przypadku wyboru przez Klienta przelewu jako Formy płatności lub od momentu przyjęcia Zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta Formy Płatności za pobraniem.
12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
13. Sprzedawca, działając zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie jest uprawniony do realizacji Zamówienia w przypadku gdy Towar został wycofany z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji właściwych władz.
14. Niezależnie od powyższego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych już zamówień.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. W wypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Sprzedawca w terminie dwóch dni od daty założenia zamówienia może odmówić realizacji Zamówienia albo poprosić Klienta o prawidłowe wypełnienie zamówienia.
16. Sprzedawca przestrzega Kodeksu dobrych praktyk.


VI. Forma płatności

1. Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności, tj.:
a) przelew na konto bankowe:
16 1050 1764 1000 0092 5592 2321 Bank: ING Bank Śląski SA wraz z określeniem tytułu wpłaty (numer zamówienia) i nazwiska Klienta.
b) płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU,
c) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dzięki PayPro SA.
d) płatność za pośrednictwem PayLane; Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
e) zapłata kartą płatniczą visa, mastercard. karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu towaru
operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
f) za pobraniem tzn. przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej GLS bądź DPD (za zamówienie do kwoty 5000 zł),
2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu o terminie zapłaty za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
3. Użytkownik dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

VII. Forma dostawy

1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej GLS czas dostawy maksymalnie- 5 / pięć / dni roboczych,
b) firmy kurierskiej DPD czas dostawy maksymalnie- 5 / pięć / dni roboczych,
2. Wybór dostawy jest dokonywany przez Klienta.
3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 5 / pięć / dni roboczych, liczonych od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika , który został podany wyżej w ust. 1 . Sprzedawca dołoży starań , aby powyższe terminy były krótsze.
4. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie następnego dnia roboczego od daty złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony zgodnie przez strony sposób.
7. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.
8. Wysyłka Towaru odbywa się w warunkach zapewniających jego jakość i bezpieczeństwo stosowania zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa polskiego.
9. Klient ponosi koszty dostawy Towaru w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dostępna w zakładce - koszty dostawy . Koszt dostawy Towaru zostanie doliczony do ceny towaru w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
10. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
11. Zaleca się, aby Klient w miarę swoich możliwości dokonał sprawdzenia stanu przesyłki i produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki bądź Produktu powstałego w trakcie transportu.
12. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: + 48 691 848 123 lub na adres : reklamacje@trend-home.pl .
13. Sprzedawca nie oferuje usługi montażu. Towar jest dostarczany Klientowi wraz z instrukcją montażu. Klient jest zobligowany do zapoznania się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu mebli. Klient jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich elementów przed dokonaniem montażu. W przypadku braku zgodności stanu czy ilości elementów towaru z instrukcją montażu, Klient jest zobligowany do niezwłocznego skontaktowania się z obsługą sklepu Trend Home. W takiej sytuacji Towar nie może być montowany bez autoryzacji Sprzedawcy. Sprzedawca wysyła brakujące elementy towaru, potrzebne do jego właściwego zamontowania wedle załączonej instrukcji montażu.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy sprzedaży– od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( załącznik nr 1 ).
5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
12. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

X. Tryb reklamacyjny

1. Sprzedawca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.
2. Sprzedawca zobowiązuje do dostarczenia klientowi towaru bez wady.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
4. Reklamacje należy kierować na adres :
Trend Home Józef Załęski
Demlin 38F,
83-209 Godziszewo
reklamacje@trend-home.pl
5. Celowe jest najczęściej dostarczenie Sprzedawcy zakupionych towarów razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania towaru.
6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację .
7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
8. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany w ust.4.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


XII. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

1. Od 1 stycznia 2021 r. niniejszy rozdział nie stosuje się do Klientów, będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie (m.in. prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne), należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta, będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. W wypadku Klientów , będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. Wysyłka o masie całkowitej powyżej 20 / dwudziestu / kilogramów podlega indywidualnej wycenie.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.


XIV. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

XV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów ,będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

22.12.2020

Załącznik nr 1

 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy
(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

………………………………..
………………………………
……………………………….
……………………………….

 


Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*)/dostarczenia treści cyfrowych(*):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odebrania (zamówienia usługi, treści cyfrowych/odebrania towaru)

……………………………………………………………………………………


Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………..

 

*niepotrzebne skreślić

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel